ایا میدانید انانی که لکنت زبان دارند خیلی با هوش تر از افراد عادی هستند و به خاطر این لکنت زبان دارند که نمیتوانند هوش زیاد خود را به زبان بیاورند.

لطفا انانی را ک لکنت زبان دارند را مسخره نکنید.

/ 0 نظر / 20 بازدید